Portfolio > Spheres

Iron Spheres
Cast Iron
3" each - dimensions variable as set
2007
Iron Spheres
Cast Iron
3" each - dimensions variable as set
2007
Notch
Cast Iron
20" diameter
2005
Notch
Cast Iron
20" diameter
2005
Cluster
Copper
3" each - variable as group
2005
Passage
Bronze
9" diameter
2005